Algemene voorwaarden / terms and conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Quality Observation sluit met betrekking tot het verrichtten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia, die aan het sluiten daarvan door Quality Observation zijn verrricht. Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht Quality Observation zich haar diensten en werkzaamheden, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, naar het beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de overheidswege gestelde eisen voor Particuliere Beveiligingsorganisaties. Quality Observation is niet aansprakelijk voor schade indien, de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door verrichten diensten of werkzaamheden zijn uitgevoerd. Quality Observation is nimmer aansprakelijk voor schade welke, bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden was, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door of namens de opdrachtgever of door omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt. Quality Observation is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht, zoals ernstige belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoringen of door door communicatiemiddelen. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Quality Observation zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Quality Observation is gerechtigd aan het begin van het termijn waarover moet worden betaald haar factuur bij de opdrachtgever in te dienen. Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen te geschieden binnen een termijn van 30 dagen zonder enige verrekening of korting. In geval de opdrachtgever een of meer verplichtingen niet tijdig nakomt, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan Quality Observation per sommatie aan rente- en administratiekosten een bedrage van € 25,-- verschuldigd. Vervolgens zullen gerechts en deurwaarderskosten eraan worden toegevoegd. Quality Observation gebruikt uw persoongegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Gegevens worden niet gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waardoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat allen die gegevens worden gebruikt, die voor het doel noodzakelijk zijn. Quality Observation is niet aansprakelijk voor schade indien, de opdrachtgever zich die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijk had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaard Quality Observation voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande. Quality Observation is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Quality Observation beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 250.000 per gebeurtenis. De bedriijfsaansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis.


These general terms and conditions appply to all agreements that Quality Observation concludes with regard to the performance of services and the performance of works for its clients. These general terms of conditions also apply to all stages that have been peromed by Quality Observation at the closing thereof. With the conclusion of an agreement, as rerred to here. Quality Observation undertakes to perform its services and activities, as laid down in the order confirmation, to the best of its knowledge and ability, with due observande of the government inposed requirements for private security organizations. Quality Observations is not liable for damages if the cliënt has provided insufficiënt or incorrect information on the basis of which the services or work performed. Quality Observation is never liable for damage that could not be avoided with the applied method of working. If no written objections have been made by or on behalf of the client to this method of working or if urgent need for this method is demanded by or on behalf of the client or due to circumstances from working. Unless stated otherwise, all quotations are subject to price changes. Quality Observation is entitled to submit its invoice to the client at the beginning of the period for which payment must be made. Unless otherwise agreed, payments must be made within a period of 30 days without any set-off or discount. In the event that the client does not fulfill one or more obligations on time, the client will owe Quality Observation an amount of € 25,-- from the due date onwards forainterest and administration. Subsequently court and bailiff fees will be added to it. Quality Observation only uses your personal data for the purpose for which you provided them. Data will not be used to send you other information. Personal data will not be kept langer than necessary for the purpose for which the data was collected. For all processing of personal data, all those data are used that are necessary for the purpose . Quality Observation is not liable for damage if the client has insured himself or could reasonably have insured himself. The client indemnifies Quality Observation against claims from insurers in this regard. Quality Observation is not liable for consequential damage or loss of profits. The liability of Quality Observation professional liability is limited to an amount of € 250,000 per event. The corporate liability is limited to an amount of € 2,500,000.00 per event.